Menu
Loading

Клъстер за иновативен маркетинг

Иновативни КонцепцииНие ще ви насочим в правилната посока

Нашите ЧленовеКреативни и иновативни компании

Контакт с нас

Клъстер за Иновативен Маркетинг

София 1404

бул. България, бл.49Б, вх.В, ет.4, офис 3-4

Phone: +359 2 426 07 11

Mobile: +359 886 137 599 


  

                      

 

Проектът "Популяризиране и развитие на компаниите занимаващи се с иновативен маркетинг" по процедура BG161PO003-2.4.02
"Подрепа за развитие на клъстерите в България" се финансира с подрепата на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013., договор BG161PO003-2.4.02-0110/07.10.2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.